logo-combined

LiBerty Expertisebureau B.V.
Directeur eigenaar: de heer Ing. H.M.C.P. Broeders re.

Postadres:
LiBerty Expertisebureau B.V.
Postbus 270
4940 AG Raamsdonksveer

Belangrijke nummers:
Tel.  Fax. Kamer van Koophandel: 18076080
IBAN code: NL58 RABO 0115666273
BTW nummer: NL 8137.34.617.B.01

Email: broeders@libertyexperts.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van LiBerty Expertisebureau B.V. vindt u hier onderstaand vermeld. De voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamers Van Koophandel te Tilburg. De algemene voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij LiBerty Expertisebureau B.V. (verder: LiBerty) partij is.
  De voorwaarden zijn eveneens gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van LiBerty.
 2. Afwijkende bedingen en/of algemene voorwaarden van de aanvrager(s) en/of opdrachtgever(s) van LiBerty gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door LiBerty zijn aanvaard.
 3. De uitvoering van de verkregen opdracht gebeurt door LiBerty naar beste weten en kunnen én louter en alleen ten behoeve van haar opdrachtgever(s).
 4. Een garantie met betrekking tot het resultaat van de door LiBerty uitgevoerde werkzaamheden / verstrekte adviezen wordt niet gegeven.
 5. Reclames naar aanleiding van door LiBerty uitgevoerde werkzaamheden/verstrekte adviezen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen drie maanden na het uitbrengen van de berichtgeving door LiBerty, per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
 6. Derden kunnen aan de door LiBerty uitgevoerde werzaamheden/verstrekte adviezen geen rechten ontlenen.
 7. LiBerty kan voor de uitvoering van (een deel van) de opdracht derden inschakelen.
 8. LiBerty is – behoudens opzet of grove schuld – slechts aansprakelijk voor daadwerkelijk aantoonbare, direct door de opdrachtgever(s) geleden schade, waarbij winstderving, bedrijfsschade, imago schade en letsel schade nadrukkelijk zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van LiBerty is – behoudens opzet of grove schuld – voorts beperkt tot driemaal het op het moment dat zij aansprakelijk is gesteld, gefactureerde bedrag.
 9. In alle gevallen waarbij LiBerty gehouden is tot betaling van een schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van LiBerty wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het Eigen Risico dat op de bewuste aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is. Op verzoek wordt nadere informatie met betrekking tot de redactie van de polis van aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 10. Het auteursrecht aangaande de berichtgeving van de door LiBerty inzake uitgevoerde werkzaamheden/verstrekte adviezen behoort bij LiBerty.
 11. In het geval de aanvrager(s) en/of opdrachtgever(s), LiBerty vertrouwelijke of gevoelige informatie verstrekt/verstrekken, danwel informatie waar een auteursrecht op rust, dient zulks schriftelijk kenbaar te worden gemaakt op het moment van informatieverstrekking.
 12. Berichtgeving van LiBerty mag door haar opdrachtgever(s)  alleen worden gebruikt voor de kwestie in het kader waarvan LiBerty haar werkzaamheden voor die opdrachtgever(s) uitvoerde. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door LiBerty is aanvaard.
 13. Liberty zal, mits anders schriftelijk is overeengekomen, tussentijds en/of achteraf declareren op urenbasis en op basis van gemaakte reis- en verblijfskosten.
 14. De declaratie dient 14 dagen na factuurdatum volledig te zijn voldaan door de opdrachtgever.
 15. Bij niet nakoming van de betalingsverplichting, zal het factuurbedrag worden vermeerderd met extra kosten, zoals die van rente, incasso.
 16. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LiBerty partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
 17. Alle geschillen zullen alleen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

December 2004

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.